Metodologia

Założenia ogólne

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 to uporządkowana informacja o 21. najpopularniejszych kierunkach studiów technicznych prowadzonych w polskich uczelniach akademickich - publicznych i niepublicznych. Przyjęto, że kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej jednostce (wydziale) na II stopniu studiów stacjonarnych i dawać tytuł magistra inżyniera.

Należy zwrócić uwagę, że studia kończące sie tytułem inżyniera i magistra inżyniera prowadzą też uniwersytety. Są również przypadki, że politechniki prowadzą kierunki, których nazwy wskazywałyby na studia techniczne, niestety nie dają one możliwości uzyskania tytułu inżyniera i magistra inżyniera – takie jednostki nie były rankingowane. Przyjęto również założenie, że jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki.

Koniecznym warunkiem decydującym, czy dana jednostka znalazła się w Rankingu, było przesłanie przez uczelnię ankiety rankingowej, łącznie z udostępnieniem uśrednionych i zanonimizowanych danych o wynikach maturalnych osób przyjętych na I rok studiów.

Kryteria i wskaźniki

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 składa się z 13. wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Są to:

PRESTIŻ 12%

Ocena przez kadrę akademicką (12%) - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród kadry akademickiej (2512 profesorów „belwederskich” i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniono głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzono drogą internetową, metodą CAWI. Każdy z respondentów określił  dziedzinę, dyscyplinę nauki oraz obszar i kierunek studiów, w którym aktualnie prowadzi zajęcia na uczelni. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY 24%

Preferencje pracodawców (12%) - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie 1800 pracodawców, posiadających główną siedzibę w Polsce. Badanie przeprowadzono kombinowaną metodą CATI-CAWI (telefoniczno-internetową). Pomiarem objęto  przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. Przedsiębiorstwa wskazały trzy kluczowe obszary działalności firmy powiązane z odpowiednimi grupami kierunków studiów, wskazując następnie absolwentów których uczelni - w ramach wskazanych obszarów - cenią najbardziej i najchętniej ich zatrudniają (lub zatrudniliby ich). Fakt zatrudnienia absolwentów danej uczelni był dodatkowo premiowany. Badanie zrealizowało Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Ekonomiczne losy absolwentów (12%) – nowe kryterium mierzone wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danego kierunku oraz wskaźnikami ich zatrudnienia - według ogólnopolskiego badania "Ekonomiczne Losy Absolwentów" przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania (50%), procent absolwentów obecnych w rejestrach ZUS (25%) i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (25%).          

POTENCJAŁ AKADEMICKI 14%

Ocena parametryczna (7%) - wskaźnik odzwierciedla ocenę przyznaną jednostce uczelni przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych powołany przez MNiSW. Uwaga: Ocena przyznawana jest dla jednostki, a nie kierunku studiów, dlatego w przypadku jednostek wielokierunkowych jednostka ta będzie posiadała ten sam wskaźnik rankingowy we wszystkich grupach kierunków, w których jest klasyfikowana. Źródło: dane KEJN.

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych (5%) - wskaźnik odzwierciedla uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego posiadane przez jednostkę prowadzącą dany kierunek studiów. Najwyżej premiowane są uprawnienia w dziedzinie związanej bezpośrednio z rankingowanym kierunkiem studiów. Jeżeli jednostka posiada uprawnienia habilitacyjne uzyskała ocenę z wagą 6, jeżeli tylko doktorskie otrzymała ocenę z wagą 4. Jeżeli jednostka posiada uprawnienia w innych dyscyplinach, niezwiązanych bezpośrednio z rankingowanym kierunkiem uzyskała oceny odpowiednio 2 i 1. Źródło: baza POL-on.

Nadane stopnie naukowe (2%) - liczba nadanych stopni doktora (z wagą 1) oraz doktora habilitowanego (z wagą 1,5), w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w jednostce, na podstawie stosunku pracy. Źródło: baza POL-on, ankiety uczelni.

EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA 20%

Publikacje (8%) - liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2011-15. Każda z publikacji przyporządkowywana jest (według klasyfikacji bazy SCOPUS - ASJC) do odpowiedniej dziedziny nauki, z uwzględnieniem jakości tytułu (czasopisma), w którym dokonano publikacji. Źródło: baza SCOPUS.

Cytowalność (8%) - liczba cytowań publikacji za lata 2011-15 w stosunku do liczby tych publikacji. Źródło: baza SCOPUS.

H-index (4%) - współczynnik publikacji oraz ich cytowań za lata 2011-15 mierzony wg metody Hirscha. Publikacje zostały przyporządkowane do odpowiednich grup kierunków na tej samej zasadzie jak opisana w kryterium „publikacje”. H-indeks - h, jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. Źródło: baza SCOPUS.

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY 22%

Jakość przyjętych na studia (12%) - nowy wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które z dniem 1 października 2016 r. podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na określonym kierunku studiów w danej jednostce (dotyczy maturzystów 2016). Wskaźnik zarówno odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych), jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni uczniowie wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia. Źródło: ankiety uczelni.

Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów (5%) - liczba nauczycieli akademickich (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. Przeliczeniowych, studiujących w danej jednostce (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: baza POL-on, ankiety uczelni.

Wyróżniająca ocena PKA i akredytacje środowiskowe (5%) - posiadanie przez jednostkę aktualnej oceny wyróżniającej dla danego kierunku studiów lub instytucjonalnej,  przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz posiadanie akredytacji środowiskowej. Źródło: dane PKA, dane KAUT.

INNOWACYJNOŚĆ 8%

Patenty i prawa ochronne (8%) - liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Urzędzie Patentowym RP w roku 2016. Źródło: dane POL-on.

 

 

Główny Partner Forum

Partner Edukacyjny

Partnerzy Rankingu Studiów Inżynierskich

Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego 2017 odbywa się w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Partner Medialny