POLSKO-UKRAIŃSKIE DNI EDUKACJI, NAUKI I INNOWACYJNOŚCI - KIJÓW, 6-7 KWIETNIA 2017

Polsko-Ukraińskie
DNI EDUKACJI, NAUKI I INNOWACYJNOŚCI

Kijów, 6-7 kwietnia 2017

Podziękowanie

Tak dużego i kompleksowego wydarzenia edukacyjnego w historii Polski i Ukrainy jeszcze nie było! W ramach zorganizowanych w dniach 6-8 kwietnia w Kijowie Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacyjności odbyło się II Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy z bogatą paletą wystąpień w trzech sesjach plenarnych i siedmiu sesjach równoległych ("okrągłych stołach"), zorganizowana została szeroka promocja polskiego szkolnictwa wyższego na targach edukacyjnych "Osvita ta kar'era", odbył się polsko-ukraiński Info Day w ramach unijnego programu badawczego "Horyzont 2020", a całość zwieńczona została brawurowym koncertem finałowym "Warszawa w Kijowie", podczas którego polskie i ukraińskie studenckie zespoły artystyczne oklaskiwało 1500 uczniów najstarszych klas licealnych i studentów Kijowa.

Obrady Forum Rektorów toczyły się w słynnym Kijowskim Uniwersytecie Technologicznym "KPI" im. Igora Sikorskiego. Prowadzili je wspólnie prof. Michailo Zgurovsky, rektor KPI, przewodniczący Asocjacji Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy (ARWUT) oraz prof. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Towarzyszyło im 150 rektorów, prorektorów, dziekanów i profesorów z ponad 50 politechnik obu krajów.

W uroczystym otwarciu Forum wzięła udział wysokiej rangi delegacja Rady Najwyższej czyli parlamentu Ukrainy: Irina Geraszczenko, pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy (czyli wicemarszałek ukraińskiego parlamentu), Oleksander Spiwakowski, I zastępca przewodniczącego Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. nauki i edukacji oraz Oksana Juryniec, współprzewodnicząca polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej.

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy reprezentowane było przez minister Lilię Hrynewych i wiceministra Maksima Strikhę, odpowiadającego w resorcie za sprawy nauki.

Władze Polski reprezentował ambasador Jan Piekło. Obecni byli oficjalni przedstawiciele polskiego środowiska akademickiego oraz współorganizatorzy Dni Polsko-Ukraińskich: prof. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Paweł Poszytek, przewodniczący Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dr Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK "Horyzont 2020" oraz Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy".

Głównym celem Dni - zorganizowanych pod patronatem i ze wsparciem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy - było nadanie nowych impulsów polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej, w tym przygotowanie wspólnych działań na forum europejskim, a także umocnianie brandu polskiego szkolnictwa wyższego na Ukrainie. Uczelnie polskie i ukraińskie, zwłaszcza techniczne, mają od dawna rozwinięte kontakty bilateralne. Ambicją obu stowarzyszeń rektorów, ARWUTU i KRPUT, jest nadanie tym kontaktom szerszego i bardziej systemowego charakteru, a także przejście do etapu wspólnych badań, najlepiej prowadzonych za środki uzyskane, na zasadach konkursowych, z funduszów europejskich.

Szczególnego charakteru nadała obradom podjęta właśnie 6 kwietnia przez Parlament Europejski decyzja o wprowadzeniu ruchu bezwizowego dla Ukraińców wjeżdżających na teren Unii Europejskiej. Jak podkreślano, otwiera to zasadniczo nowe możliwości współpracy, których wykorzystanie zależy w dużym stopniu również od aktywności naukowców w obu krajach.

Podczas obrad plenarnych podjęte zostały w pierwszym rzędzie tematy rozwoju współpracy w dziedzinie zaawansowanych technologii - w tym bezpieczeństwa cybernetycznego i technik kosmicznych - finansowania badań, współpracy uczelni na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Europy i kształcenia kadr inżynierskich.

Obrady w sesjach równoległych (w drugim dniu Forum) koncentrowały się na współpracy akademickiej w wybranych obszarach. Omówiono m. in. kwestie związane z międzynarodowym współdziałaniem środowisk innowacyjnych i tworzeniem sieci współpracy start-upów, umiędzynarodowieniem uczelni Polski i Ukrainy, wprowadzaniem podwójnych dyplomów, współpraca w ramach programu Erasmus+, akredytacją programów inżynierskich i kryteriami rankingów w tym zakresie. Tematem obrad były także projekty unijne w ramach „Horyzont 2020”.

W sumie, w obradach Forum Rektorów - w sesjach plenarnych i "okrągłych stołach" udział wzięło ponad 400 osób, z których co czwarta miała okazje przedstawić swoją prezentację lub zabrać głos w debacie. Podpisano kilkanaście porozumień o współpracy oraz powołano zespoły mające na celu przygotowanie wspólnych wniosków w konkursach unijnych.

Równolegle z Forum Rektorów, polskie uczelnie promowały się - w niespotykanej wcześniej skali - na międzynarodowych targach edukacyjnych „Osvita ta kar’era”, na których Polska była gościem honorowym. Nasza obecność na targach miała szeroki i komplementarny wymiar: FRSE przygotowała oficjalną prezentację wizerunkową polskiego szkolnictwa wyższego, w tym programów Erasmus+ i kampanii "Ready, Study, Go, Poland!", Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" przygotowała pawilon (największy z dotychczasowych!) prowadzonego wspólnie z KRASP programu "Study in Poland", na którym aktywnie promowało ofertę studiów ponad 60 osób z 34 uczelni oraz programów "Study in Warsaw" i "Study in Lublin". Były także stoiska indywidualne kilku uczelni. W oficjalnym otwarciu targów uczestniczył ambasador Jan Piekło, w towarzystwie dyrektora Pawła Poszytka z FRSE i prezesa Waldemara Siwińskiego z Perspektyw.

Konferencję zwieńczył finałowy koncert „Warszawa w Kijowie”. Na widowni zasiadło ponad 1500 osób, w tym uczestnicy Forum Rektorów oraz ukraińska publiczność - studenci i uczniowie najstarszych klas kijowskich szkół średnich. Podczas koncertu wystąpiły: Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, Narodowy Zespół Pieśni i Tańca KPI "Politechnik", Zespół Bandurzystów KPI, Chór Akademicki KPI oraz zespół hiphopowy HD Team. Gościem specjalnym koncertu była wokalistka Kasia Moś, która reprezentować będzie Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizja 2017, którego finał odbędzie się w maju br. w Kijowie .

Więcej informacji i foto-galeria: www.perspektywy.org/kiev2017

Patronat Honorowy

Lilia Hryniewicz
Minister Edukacji i Nauki Ukrainy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

Forum rektorów


Asocjacja Rektorów Wyższych
Technicznych Uczelni Ukrainy


Konferencja Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych

Uczelnia - gospodarz


Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy
"Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora Sikorsky'ego"

Partnerzy
Fundacja Edukacyjna Perspektywy