Polish universities in international perspective

Rankings and Strategic Management of a University

Warsaw
15-16 July, 2021

Speakers

Gość honorowy:

Wojciech Murdzek

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Inżynier elektronik, wieloletni prezydent Świdnicy, poseł na Sejm VIII i IX kadencji. 5 grudnia 2019 r. powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, był nim do 16 kwietnia 2020 r. Od 16 kwietnia do 19 października 2020 r. pełnił funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Zasiadał w Radzie Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Mówcy w kolejności alfabetycznej

Phil Baty

Chief Knowledge Officer w Times Higher Education

Phil ma 20-letnie doświadczenie w pracy w globalnym sektorze szkolnictwa wyższego. Dołączył do Times Higher Education (THE) w 1996 roku i pełnił funkcję głównego reportera, redaktora wiadomości, zastępcy redaktora, a ostatnio redaktora naczelnego. W 2008 roku przejął odpowiedzialność za World University Rankings i kierował rozwojem obecnej metodologii THE World University Rankings. Jest pomysłodawcą rocznych rankingów THE World Reputation Rankings i 150 Under 50 Rankings, a także twórcą rankingów THE Asia University Rankings oraz BRICS & Emerging Economies Rankings.

Łukasz Bogucki

Prorektor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. Łukasz Bogucki urodził się w roku 1969 w Łodzi. W roku 1993 ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim. Cztery lata później uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, zaś w roku 2005 stopień doktora habilitowanego. W roku 2014 Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Jako student i słuchacz studium doktoranckiego, Łukasz Bogucki studiował w Utrechcie, Strasburgu, Barcelonie i Leuven, zaś jako adiunkt i profesor odbył kwerendy i staże naukowe oraz wygłosił wykłady gościnne na większości uczelni polskich oraz czołowych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Irlandii, Turcji, Portugalii, Szwecji, Litwie i Szwajcarii.

Prof. Bogucki jest założycielem polskiej grupy badawczej Intermedia; jest również współredaktorem serii naukowej Łódź Studies in Language (Peter Lang). Przez lata współpracował przy tworzeniu periodyku the Journal of Specialised Translation. W latach 2012 – 2020 był dyrektorem Instytutu Anglistyki UŁ. Niemal od początku kariery naukowej kieruje specjalizacją tłumaczeniową na anglistyce, a także popularyzuje przekładoznawstwo w Polsce i na świecie. Zainteresowania naukowe prof. Boguckiego to przede wszystkim przekład audiowizualny i wspomagany komputerowo, a także teoria i metodologia tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Anna Budzanowska

Przewodnicząca Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju, b. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego (2019-2020) i wiceminister edukacji i nauki (2021)

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Uniwersytetu Gdańskiego i Rotterdam School of Management Erasmus University. Od początku kariery zawodowej związana z instytucjami publicznymi. Ekspercko współpracowała z Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Uniwersytetem Warszawskim.

Mirko Degli Esposti

Prorektor Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Mirko Degli Esposti jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Informatyki i Inżynierii, prorektorem Alma Mater Studiorum Università di Bologna, dziekanem Biblioteca Universitaria di Bologna, kierownikiem służby zdrowia i bezpieczeństwa ludzi w miejscu pracy, prezesem Alma Fundacja Mater i Delegat ds. Rankingów. Prof. Degli Esposti jest również członkiem Rady Doradczej QS Intelligence Unit Advisory Board, Krajowym Koordynatorem UI GreenMetric Network we Włoszech oraz koordynatorem grupy roboczej ds. rankingów akademickich na Konferencji Rektorów Włoskich Uniwersytetów CRUI. Od 2018 r. jest członkiem Komitetu Wykonawczego IREGObservatory on Academic Ranking and Excellence.

Gero Federkeil

Szef międzynarodowych rankingów w CHE – Centre for Higher Education, Guetersloh, Niemcy oraz koordynator U-Multirank

Były członek władz IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. W CHE odpowiada za międzynarodowe działania rankingowe, w tym projekt U-Multirank finansowany przez Unię Europejską.

Jest uznanym na arenie międzynarodowej ekspertem w dziedzinie rankingów. Jego główne obszary pracy i publikacji to rankingi, wskaźniki efektywności, benchmarking, zapewnianie jakości oraz zagadnienia dotyczące zatrudnialności/uczelnia – rynek pracy. Jest członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Ewaluacji.

Jarosław Górniak

Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w kadencji 2020-2024

Profesor nauk społecznych, dziekan Wydziału Filozoficznego UJ w latach 2012-2020, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych od 2001. Członek Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk od 2016 roku. W latach 2016-2018 Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki. Członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ostatni przewodniczący w kadencji 2014-2016 oraz Lider zespołu ds. opracowania Programu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2030 r., powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2014-2015. Był także wiceprzewodniczącym Rady Programowej ds. Kompetencji (2018-2020), a w latach 2004-2005, 2008-2014 i 2016-2020 również członkiem Rady Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Lauritz Holm-Nielsen

Przewodniczący panelu ekspertów IDUB, b. rektor Uniwersytetu w Aarhus

Lauritz Holm-Nielsen, rektor Uniwersytetu w Aarhus w latach 2005-2013, były przewodniczący międzynarodowego zespołu ekspertów, który dokonał wyboru polskich uczelni badawczych. Jest on również współautorem raportu o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego “2017 Peer Review Report on Poland’s Higher Education and Science System” przygotowanego przez ekspertów Komisji Europejskiej w ramach Horizon 2020 Policy Support Facility.

Teofil Jesionowski

Rektor Politechniki Poznańskiej

Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Polski chemik, inżynier, od 2013 prof. dr hab. nauk chemicznych, członek korespondent PAN, profesor zwyczajny Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Autor ponad 300 publikacji indeksowanych przez Thomson Reuters JCR. Wpółtwórca ponad 45 patentów i zgłoszeń patentowych. Współautor rozdziałów w monografiach, opublikowanych w renomowanych wydawnictwach (Springer, Wiley, InTech, etc.). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Edytor lub członek rad programowych czasopism naukowych z tzw. listy filadelfijskiej (Scientific Reports – Nature group), Dyes and Pigments, Physicochemical Problems of Mineral Processing. Był również członkiem ministerialnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej oraz przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa. W 2016 został prorektorem Politechniki Poznańskiej ds. edukacji ustawicznej kadencji 2016-2020, a następnie wybrany na rektora tej uczelni. W 2020 został członkiem korespondentem PAN.

Krzysztof Jóźwik

Rektor Politechniki Łódzkiej

Krzysztof Jóźwik ukończył studia na Wydziale Mechanicznym PŁ w 1987 r., uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W 1998 r. obronił rozprawę doktorską na Wydz. Mechanicznym PŁ, a. nominację profesorską uzyskał w 2014. Prof. Jóźwik opiekował się zespołem młodych naukowców, który realizował wiele prac dla przemysłu (Dresser-Rand, Faurecia, PSA Citroen&Peugeot, Eurocopter – później Airbus Helicopters), w tym obliczenia i konstrukcję napędu śmigłowego dla najszybszego na świecie helikoptera X3. Od 2007 r. jest dyrektorem Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ.

Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Profesor Andrzej Kaleta jest absolwentem ówczesnej Akademii Ekonomicznej z 1979 roku. Doktorat uzyskał w 1988, habilitację w 2000 r. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych – w 2014 roku (monografia pt. Realizacja strategii PWE). Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Kalety koncentrują się w 3 nurtach: ekonomika przemysłu drobnego, polityka przemysłowa, strategia konkurencji i zarządzanie strategiczne. Dorobek naukowy obejmuje blisko 180 publikacji. Wypromował 11 doktorów. Jest organizatorem cyklicznych konferencji pt. „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”.

Bogumiła Kaniewska

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Ukończyła studia polonistyczne w UAM, a siedem lat później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Za swoją rozprawę zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie Fundacji Górskich na prace habilitacyjne i doktorskie. W 2001 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego, a w 2015 roku odebrała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. Napisała ponad 100 artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach i tomach zbiorowych w Polsce i za granicą.

Stanisław Kistryn

Pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy w ramach Una Europa

Fizyk jądrowy (studia magisterskie ukończył na UJ w 1984 r.), profesor w Zakładzie Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Alma Mater pełni funkcje pełnomocnika rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa oraz przewodniczącego zespołu koordynującego Inicjatywę Doskonałości – Uniwersytet Badawczy. W latach 2012-2020 prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Pełni funkcję członka Dyrekcji-Skarbnika zrzeszenia Uniwersytetu Europejskiego Una Europa, a także reprezentanta UJ w Europejskiej Sieci Uniwersytetów Badawczych The Guild.

Justyna Kopańska

Lider Sekcji Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych, Politechnika Łódzka

Związana zawodowo ze szkolnictwem wyższym ponad 15 lat, z których większość poświęciła badaniom jakości kształcenia, akredytacjom i ewaluacji. Z wykształcenia filozof i etnolog. Uczestnik, koordynator i ewaluator wielu międzynarodowych projektów edukacyjnych, których tematyka koncentrowała się na zagadnieniach związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, potrzebami edukacyjnymi różnych grup społecznych oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Obecnie pracuje w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej, w Sekcji Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych i realizuje działania wpisujące się w zwiększanie widoczności PŁ na arenie międzynarodowej. Na co dzień mierzy się z analizą danych ilościowych i jakościowych gromadzonych na potrzeby rankingów i akredytacji. Z ogromnym zaciekawieniem obserwuje rozwój rankingu Times Higher Education Impact Rankings oraz postęp polskich uczelni w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zygmunt Krasiński

Doradca strategiczny Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Absolwent i wieloletni pracownik Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (1992-94, Nihon University, Tokio). Wielokrotnie nagradzany, specjalista w dziedzinie optoelektroniki światłowodowej. Głównym obszarem działalności dr Zygmunta Krasińskiego jest rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji. Jako Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Horyzont 2020 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (2014-2020), działał aktywnie na rzecz zintegrowania środowiska i zwiększenia udziału Polski w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach gremiów międzynarodowych i reprezentowania stanowiska Polski. Jest doradcą, autorem wielu publikacji i trenerem w obszarze Programów Ramowych UE i zarządzania B+R. Założyciel Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych oraz członek Komitetu Certyfikacji PM IPMA Polska. Wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators, a od 2021r. Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Marek Kwiek

Kierownik Centrum Badań nad Polityką Publiczną UAM w Poznaniu

Profesor zwyczajny, przewodniczący Katedry UNESCO ds. Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM. Jego obszar badawczy to ilościowe studia nad nauką, socjologia nauki oraz badania nad szkolnictwem wyższym. Obecnie koncentruje się na międzynarodowej współpracy badawczej, produktywności akademickiej, stratyfikacji w nauce i globalnych elitach akademickich. Profesor Kwiek był głównym badaczem lub kierownikiem zespołu krajowego w 25 międzynarodowych projektach badawczych w zakresie szkolnictwa wyższego finansowanych przez Komisję Europejską; Europejską Fundację Nauki oraz fundacji Fulbrighta, Forda i Rockefellera, które przyciągnęły około 2,5 miliona euro grantów badawczych.

Andrew MacFarlane

Senior Research Manager (Rankings) at QS Quacquarelli Symonds

He holds an MA in business, Master’s in linguistics and PhD in Psychology. He has worked in education for over 12 years and joined QS as the Rankings Manager, supporting a team of data and research specialists in rankings research. An academic by training (psychology), Drew has presented at international conferences and published research on language. He lectured in the Department of Linguistics at the University of York where he was involved in course planning, teaching, advisory work and research. Before joining QS he had also taken up a position as Education Manager at an educational consultancy in Shanghai, where he led a team of international educators and supported the business growth. Combining this experience in both the public and private education sectors Andrew is now responsible for data analysis and research in QS Quacquarelli Symonds.

Wojciech Marchwica

Profesor i wykładowca UJ, koordynator Audytu Rankingowego Uczelni

Wojciech Maria Marchwica, prof. UJ, koordynator Audytu Rankingowego Uczelni, wykładowca UJ. Uzyskał wykształcenie w dziedzinie filologii polskiej, jak i muzykologii. Od 1983 wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim (obecnie w Instytucie Muzykologii). Był wielokrotnie zapraszany jako visiting professor do USA i na Ukrainę. Niezależnie od działalności akademickiej pełnił liczne funkcje jako manager kultury. Przygotował obchody Jubileuszu 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej. Pełnił również funkcję zastępcy dyrektora w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina (2011-2017). Od 2008 roku współpracuje z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”.

Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w tematyce wpływu nowoczesnych technologii na marketing i zarządzanie organizacją, a w szczególności: wirtualizacją, innowacjami w marketingu (e-marketing), nową gospodarką oraz e-biznesem. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W Akademii Leona Koźmińskiego pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej, koordynując m.in. procesy związane z akredytacjami międzynarodowymi EQUIS, AMBA, AACSB, CEEMAN oraz uczestnictwo uczelni w rankingach i umowach międzynarodowych. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki zarządzania w nowej gospodarce, w szczególności marketingu oraz e-biznesu.

Marek Michajłowicz

Zastępca dyrektora OPI BIP ds. rozwoju oprogramowania

W Ośrodku Przetwarzania Informacji PIB był kierownikiem projektu systemu POL-on oraz zastępcą kierownika Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych.
Tytuł magistra socjologii uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś tytuł inżyniera informatyki w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe oraz certyfikaty w obszarze analizy systemów informatycznych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują zarządzanie projektami zwinnymi, tworzenie i rozwój oprogramowania oraz zarządzanie kulturą organizacyjną.

Marcin Moniuszko

Prorektor ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Wiceprzewodniczący białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, członek zarządu sekcji immunologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Alergologia Polska. W 1999 ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku lekarskim na Akademii Medycznej w Białymstoku, od roku 2004 pracuje w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych. Wcześniej, bezpośrednio po studiach odbył liczne staże naukowe, m.in. przez 3 lata pracował w National Institutes of Health (Bethesda, USA). Od 2012 pełni funkcję kierownika nowo utworzonego Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB. Od 2016 jest prorektorem do spraw nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Robert James Morse

Dyrektor ds. badań danych w US News & World Report

Jest odpowiedzialny za tworzenie rankingów America’s Best Colleges, America’s Best Graduate Schools i America’s Best High Schools, z których wszystkie są corocznie publikowane przez US News & World Report. Pełni wiodącą rolę w projektowaniu ankiet, zmianach metodologii rankingów oraz badaniach szkolnictwa wyższego. Robert Morse jest również członkiem Komitetu Wykonawczego Obserwatorium Rankingu Akademickiego IREG.

Arkadiusz Mężyk

Przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej

Od 2020 roku przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej od 2016 roku. Związany z uczelnią od 1987, kiedy ukończył mechanikę i budowę maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PŚl. Na tej uczelni uzyskiwał kolejne stopnie naukowe w zakresie nauk technicznych – doktora w 1994, a w 2002 doktora habilitowanego w oparciu o rozprawę “Optymalizacja własności dynamicznych układów napędowych maszyn”. Od 2007 profesor nauk technicznych. Jest wybitnym specjalistą w wielu dziedzinach – od zagadnień dynamicznych mechaniki ośrodków ciągłych, poprzez zastosowanie metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych, w tym pojazdów hybrydowych, po konstrukcję szybkobieżnych pojazdów wojskowych.

Joanna Osiejewicz

Pełnomocnik Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. współpracy międzynarodowej (2020-2024)

Oddelegowana do prac Komitetu Zarządzającego Sojuszu 4EU+. Członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel i redaktor naczelna czasopisma naukowego „Journal of International Legal Communication”.

Doktor habilitowana nauk prawnych i doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Kierownik Pracowni Międzynarodowej Komunikacji Prawniczej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor wizytujący m.in. na Uniwersytecie Króla Juana Carlosa Madrycie (2016), Uniwersytecie w Greifswaldzie (2018), Chińskim Uniwersytecie Nauk Politycznych i Prawa w Pekinie (2019). Zainteresowania naukowe: komunikacja prawnicza, globalne zarządzanie, fragmentacja i harmonizacja prawa, prawo transnarodowe.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego; adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Marek Pawełczyk

Prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju

Specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, cyfrowego przetwarzania sygnałów. Związany z Politechniką Śląską od 1999 roku. W 2016 roku wybrany na funkcję Vice-President for Professional Relations instytutu naukowego International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) działającego od ponad 20 lat i zrzeszającego członków z 70 krajów. Od wielu lat współorganizuje kongresy naukowe, był także członkiem 45 komitetów naukowych konferencji międzynarodowych.

Izabella Pisarek

Prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego

Z opolską Uczelnią związana jest od czasów studenckich. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu,  kierunku Chemia, specjalność: Agrobiochemia. Doktorat: agronomia, 1998 rok, Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Habilitacja: nauki rolnicze w zakresie agronomii, w specjalnościach: gleboznawstwo i ochrona środowiska, 2009 rok, Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W latach 2005-2016 pełniła funkcję Uczelnianego Koordynatora ECTS i pełnomocnika Rektora ds. procesu bolońskiego.

Iryna Poniatowska

Specjalista ds. rankingów na Uniwersytecie Warszawskim

Ukończyła studia na kierunku gospodarki międzynarodowej a także zaawansowane studia magisterskie na programie Europeistyka w Kolegium Europejskim. Od prawie dziesięciu lat zajmuje się zarządzaniem projektami badawczo-rozwojowymi na każdym etapie ich realizacji, angażując się przede wszystkim w projekty realizowane w ramach programów Unii Europejskich. Wcześniej pracowała w Fundacji CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Od 2016 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim jako koordynator działań dotyczących rankingów szkół wyższych i na co dzień realizuje wszystkie zadania z tym związane: zaczynając od gromadzenia danych jakościowych i ilościowych i kończąc na analizie wyników a także odpowiednim doradzaniu w zakresie strategii rozwojowych. Od roku jest również członkiem zespołu ds. ewaluacji stworzonego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. W ramach tej funkcji monitoruje i analizuje efekty działań realizowanych przez Uniwersytet w ramach programu w oparciu o kryteria oceny jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia.

Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2007 uzyskał, na tej samej uczelni, stopień doktora nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo. Wieloletni członek językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2017-2018 współtworzył nową podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. Autor wielu artykułów dotyczących modelu współpracy nauki z biznesem oraz edukacji językowej wydanych w Polsce i za granicą (m.in. w „Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics” oraz w tak renomowanych wydawnictwach, jak Cambridge i Multilingual Matters).

Tomasz Psonka

Dyrektor ds. rozwiązań badawczych (CEE Region) Elsevier

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w szeroko rozumianej branży usług informacyjnych. Zdobywał doświadczenie na różnych stanowiskach, m.in. w takich firmach jak Konica Minolta, MathWorks (MATLAB, Simulink). Obecnie pracuje w Elsevier jako Dyrektor ds. Rozwiązań Badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pasjonuje go tematyka ewaluacji nauki na poziomie krajowym oraz zarządzanie informacją naukową. Lubi łączyć właściwe osoby i rowiązania oraz uruchamiać nieskończone pokłady kreatywności.

Waldemar Siwiński

Założyciel i prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence

Inicjator przedsięwzięć na rzecz jakości szkolnictwa – m.in. profesjonalnych rankingów szkół i uczelni oraz programu promocji międzynarodowej “Study in Poland” prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną “Perspektywy”. Waldemar Siwiński ma za sobą bogate doświadczenia w mediach – był m. in. założycielem i redaktorem naczelnym “Bajtka”, pierwszego polskiego masowego pisma poświęconego komputerom. Kierował Polską Agencją Prasową (PAP), był członkiem zarządu European Alliance of News Agencies (EANA) i European Press Photo Agency (EPA). Autor licznych tekstów na temat edukacji i nauki, w tym książki o katastrofie w Czarnobylu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył podyplomowe studia dyplomatyczne.

Błażej Skoczeń

Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki MEiN w kadencji 2019-2022

Od 1984 r. związany z Politechniką Krakowską (członek Senatu od 2012 r.). W latach 1995-2005 pracownik Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, Szwajcaria (2000-2004 stanowisko kierownicze). Od roku 2007 kierownik Centrum Projektowania Akceleratorów Cząstek Elementarnych w PK. W latach 2009-2017 dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej, a w latach 2013-2017 kierownik Zakładu Mechaniki Ciał Stałych. Od roku 2007 członek, a od 2016 wiceprzewodniczący Komitetu Mechaniki PAN. Od 2013 r. członek Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). W latach 2016-2019 przewodniczący Komisji Nauk Ścisłych i Inżynierskich KEJN. Od 2016 r. ekspert zagraniczny w ewaluacji instytucjonalnej jednostek naukowych we Francji (HCÉRES). Od 2017 r. polski delegat do Rady Dyrektorów Międzynarodowego Centrum Naukowego Mechaniki CISM, Włochy. Od 2019 r. członek Rady Kuratorów w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN. Autor ponad 150 publikacji i opracowań naukowych (3 monografii). Redaktor działu Encyklopedii Mechaniki Ośrodków Ciągłych (Springer). Członek komitetów redakcyjnych 2 czasopism z listy JCR.

Piotr Stepnowski

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Stopień doktora (1999) i doktora habilitowanego (2005) uzyskał na Wydziale Chemii UG. W 2010 roku otrzymał tytuł profesora. Od 2006 roku kieruje Katedrą Analizy Środowiska. W latach 2008–2011 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2012-2016 funkcję dziekana Wydziału Chemii UG. W latach 2011-2012 był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UG. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UG. Od września tego roku został powołany na stanowisko pierwszego dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Odbył kilka długoterminowych staży naukowych m.in. w Uniwersytecie w Lund, Centrum Badań Morza w La Spezia oraz w Uniwersytecie w Bremie. Był uczestnikiem polarnej ekspedycji naukowej Instytutu Oceanologii PAN na pokładzie r/v „Oceania”. Przez cały okres kariery naukowej aktywnie zabiegał o finansowanie prowadzonych badań naukowych zarówno z instytucji krajowych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR) jak i międzynarodowych (UE, NATO), uzyskując wsparcie dla ponad 30 grantów.

Alex Usher

President, Higher Education Strategy Associates

International expert in the field of higher education, President of Canadian think tank Higher Education Strategy Associates. Alex is one of the foreign experts taking part in the “International Visibility Project” conducted by Perspektywy Education Foundation as part of the DIALOG program.

Lu Wang

Menedżer ds. rankingów w ShanghaiRanking Consultancy (SRC)

Uzyskała tytuł magistra nauk o zarządzaniu i inżynierii na Beijing Forestry University. Dołączyła do SRC w 2016 r. i była odpowiedzialna za wiele rankingów, takich jak Global Ranking of Academic Subjects, Best Chinese Universities Rankings, Greater China Universities Ranking, itp. Prowadzi również kilka projektów danych, w tym Global Research Universities Profile Data Survey i Data Exchange Program dla uniwersytetów z Chin kontynentalnych.

Arkadiusz Wójs

Rektor Politechniki Wrocławskiej

Studia z fizyki ukończył na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. Doktorat obronił w 1997 r. w Instytucie Fizyki PWr, w 2002 habilitował się, a w 2009 uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych. Od 2017 jest członkiem Academia Europaea, a od 2019 Polskiej Akademii Nauk. Gościnnie pracował w National Research Council of Canada, na University of Tennessee i na University of Cambridge (stypendysta Marie Curie). Wykładał na uczelniach na całym świecie. Główne obszary badań to fizyka teoretyczna i obliczeniowa ciała stałego. Jest współautorem sześciu książek i 180 artykułów indeksowanych w Scopus (indeks Hirscha 29). W swoim dorobku naukowym ma także 50 wykładów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest laureatem głównej Nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe w kategorii badań podstawowych (2011 r.), a także m.in. nagrody American Physical Society Outstanding Referee (2013 r.), i wielu innych.

Michal Zasada

Rector, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 1993 roku. Pięć lat później uzyskał stopień doktora nauk leśnych. W 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2014 tytuł profesora nauk leśnych. Jest m.in. członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), członkiem zarządu CASEE – the ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe oraz członkiem Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk (PAN). Przez kilka lat był audytorem finansowym Europejskiego Instytutu Leśnego. Pełnił także funkcje kierownika, koordynatora lub głównego wykonawcy w wielu projektach zagranicznych, a także krajowych finansowanych przez KBN, NCN i NCBiR, w tematach finansowanych przez Lasy Państwowe, w tym projektach wdrożonych do praktyki. Kierował projektami dydaktycznymi i budowy potencjału (capacity building) w ramach Tempus, Erasmus+ i FSS.