AlphaLab – Perspektywy

Regulamin

ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorami “Programu Stypendialnego dla Dziewczyn w STEM AlphaLab – Perspektywy” są firma AlphaLab i Fundacja Edukacyjna Perspektywy.
 2. Uczestniczkami programu jest 20 absolwentek szkół średnich z całej Polski, które wiążą swoją przyszłość z nowymi technologiami i które w październiku 2022 rozpoczną studia na kierunku technologicznym (Lista Kierunków), oraz które przeszły pozytywnie proces rekrutacji do programu.
 3. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dokument wyrażający zgodę opiekunów prawnych na kandydowanie do Programu i udział w nim.
 4. Do programu aplikować NIE MOGĄ osoby należące do najbliższej rodziny pracowników AlphaLab lub Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
 5. Do programu aplikować NIE MOGĄ osoby będące OBECNYMI i BYŁYMI pracownikami i stażystami firmy AlphaLab i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
 6. “Program Stypendialny dla Dziewczyn w STEM AlphaLab – Perspektywy” składa się z 2 elementów: 2-letniego stypendium finansowego w wysokości 30 000 zł brutto (płatne w 2 równych transzach: I transza – do 30 listopada 2022, II transza – do 30 listopada 2023) oraz cyklu szkoleń online.
 7. Dodatkowo wszystkie uczestniczki programu zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w:
  Women in Tech Camp 2022 – czterodniowego, inspiracyjnego obozu dla dziewczyn z nowych technologii, który odbędzie się w dniach 5-8 grudnia br. w Bukowinie Tatrzańskiej;
   Perspektywy Women in Tech Summit – największej w tej części świata konferencji dla kobiet w nowych technologiach (14-15 czerwca 2023).
 8. Celem programu jest wsparcie zdolnych kobiet, maturzystek 2022, które wyrażają zainteresowanie nowymi technologiami w ich rozwoju osobistym, edukacyjnym i zawodowym.
 9. Udział w programie dla uczestniczki jest bezpłatny.
 10. Program trwa – od października 2022 r. do czerwca 2024 
 11. Utrata statusu studentki wiąże się z utratą prawa do stypendium

REKRUTACJA

 1. Laureatki “Programu Stypendialnego dla Dziewczyn w STEM AlphaLab – Perspektywy” dobierane są w drodze Konkursu.
 2. W „Programie Stypendialnym dla Dziewczyn w STEM AlphaLab – Perspektywy” udział mogą wziąć maturzystki 2022, które podejmą studia w roku akademickim 2022/2023 na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista kierunków) oraz przejdą proces rekrutacji. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych – w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę kandydatki pochodzące z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, jednak aplikować do programu mogą absolwentki szkół średnich z całej Polski.
 3. Kandydatki powinny dysponować dobrą znajomością języka angielskiego.
 4. Rekrutacja do programu jest dwuetapowa i składa się z następujących części:
  ETAP I (do 20 września 2022) – przyjmowanie zgłoszeń online poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie Projektu i weryfikacja       zgłoszeń pod względem formalnym;
  ETAP II (do 20 października 2022) – wyłonienie 20 laureatek.
 5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele AlphaLab i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
 6. Decyzję o zakwalifikowaniu się kandydatki do programu podejmują organizatorzy na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak m.in. motywacja, zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania kandydatki.
 7. Informacje o kwalifikacji do programu zostaną przekazane laureatkom drogą mailową
 8. Aplikacje niekompletne, nieprawidłowo wypełnione oraz przesłane po terminie będą odrzucone.
 9. Organizatorzy nie udostępniają informacji dotyczących przebiegu rekrutacji.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wysłane formularze, które nie zostaną dostarczone z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu e-mail.
 11. Decyzje Organizatorów mają charakter ostateczny i od wyników postępowania rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie.
 12. Wysłanie formularza zgłoszeniowego do programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

DOKUMENTY

 1. Integralnym elementem procesu rekrutacyjnego jest dostarczenie, przy okazji wysyłania Formularza Zgłoszeniowego, skanów następujących dokumentów:
  Świadectwo maturalne
  Decyzji o przyjęciu na studia na danej uczelni na danym kierunku (Lista kierunków), a do 20 października 2023 – potwierdzenia statusu studentki (zaświadczenie o przyjęciu na studia).
 2. W przypadku braku możliwości dołączenia wymaganych dokumentów podczas wysyłania formularza zgłoszeniowego, należy dosłać do 20 września 2022 (włącznie) – mailem na adres: scholarships.alphalab@perspektywy.pl
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość poproszenia o wgląd w oryginały wyżej wymienionych dokumentów.
 4. Organizatorzy oświadczają, że dane osobowe z ww. dokumentów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych i usunięte po zakończeniu Programu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie spraw nieujętych w regulaminie należy do kompetencji Organizatorów programu.
 2. Organizatorzy programu zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów programu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2022 r.