Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa
15-16 lipca 2021

Program

Program
V Konferencja

Polskie uczelnie w światowej perspektywie
– Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Patronat Honorowy
Minister Edukacji i Nauki

Warszawa, 15-16 lipca 2021
Organizator: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
Partnerzy: KRASP, IREG Observatory

Miejsce: Hotel „Crowne Plaza”, Warszawa

CZWARTEK, 15 LIPCA 2021

10:00 – 11:00

Rejestracja uczestników konferencji, powitalny bufet: kawa, napoje, ciastka

miejsce: Hotel „Crowne Plaza”, Warszawa

11:00 – 11:15

Otwarcie konferencji

 • Prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), rektor Politechniki Śląskiej
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”
 • Prof. Michał Kleiber, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Przewodniczący Rady Projektu IntVP

11:15 – 11:30

Wystąpienia oficjalne

 • Wojciech Murdzek, Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych

11:30 – 13.00

SESJA PLENARNA I

Światowy krajobraz akademicki – Miejsce dla polskich uczelni

Prowadzący:

 • Prof. Marek Pawełczyk, przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej

Mówcy:

 • Prof. Marek Kwiek, kierownik Centrum Badań nad Polityką Publiczną UAM w Poznaniu: – Globalna superliga – dlaczego warto być wśród 1000 najlepszych uczelni badawczych na świecie
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence: Prestiż w zasięgu ręki –International Visibility Project (IntVP) daje nadzieję
 • Phil Baty, Chief Knowledge Officer, Times Higher Education: – Polskie uczelnie w rankingach THE [online]

Dyskusja

13:00 – 14:00

lunch

14:00 – 15:00

SESJA II – DYSKUSJA PANELOWA (in English)

Szkolnictwo wyższe po pandemii COVID-19 – jak to widzą inni

Prowadzący:

 • Prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Paneliści:

 • Prof. Lauritz Holm-Nielsen, przewodniczący panelu ekspertów IDUB, b. rektor Uniwersytetu w Aarhus (Dania): – Krajobraz po pandemii – co się zmieniło, co z tego pozostanie?
 • Prof. Mirko Degli Esposti, prorektor Uniwersytetu w Bolonii (Włochy): – Doświadczenia pandemii COVID-19 z perspektywy najstarszego uniwersytetu w Europie
 • Gero Federkeil, Managing Director of U-Multirank, Centre for Higher Education (Germany): – Tailored approach needed to catch-up learning post-COVID in Europe

Komentarz:

 • Alex Usher, Prezes Zarządu, Higher Education Strategy Associates

15:00 – 15:50

SESJA PLENARNA III (in English)

Rankingi międzynarodowe – metodologie bez tajemnic (część I)

Rankingi stwarzają uczelniom atrakcyjne możliwości międzynarodowego pozycjonowania się, określania pożądanych partnerów do współpracy i monitorowania wdrażanych reform. Wymaga to rozpoznania zalet i słabości poszczególnych metodologii rankingowych. Podczas sesji zaprezentowane zostaną „od kuchni”, przez ich autorów, uznane rankingi międzynarodowe (QS World University Rankings i US News Best Global Universities Ranking) ze szczególnym uwzględnieniem pozycji polskich uczelni.

Prowadząca:

 • Justyna Kopańska, liderka Sekcji Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych, Politechnika Łódzka

Mówcy:

 • Andrew MacFarlane, Rankings Manager, QS Intelligence Unit, QS Quacquarelli Symonds (United Kingdom): QS World University Rankings development [online]
 • Robert Morse, Chief Data Strategist for US News & World Report (USA): – Polish Universities in the US News Best Global Universities Rankings – their chances and opportunities to advance [online]

Dyskusja

15:50 – 16:00

przerwa kawowa

16:00 – 17:15

SESJA IV – DYSKUSJA PANELOWA

Inicjatywa Uniwersytetów Europejskich – na ile zmienia krajobraz Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Nauki?

Mijają dwa lata od wyłonienia przez Komisję Europejską pierwszych 17 konsorcjów uczelni, których celem jest kształtowanie pionierskich rozwiązań prawdziwie transgranicznych, europejskich kampusów uniwersyteckich. W ciągu tych dwóch lat inicjatywę, pierwotnie głównie zorientowaną na kreowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych, rozbudowano o wymiar badawczy, a także wzmocniono o 24 konsorcja wyłonione w drugiej edycji konkursu. Wśród prawie 280 uczelni europejskich uczestniczących w projekcie jest 11 uniwersytetów i politechnik polskich. Przedstawiciele kilku z nich przedyskutują jakie korzyści uczelnie te już odniosły z włączenia się w inicjatywę zaproponowaną w 2017 roku przez prezydenta Emmanuela Macrona, z jakimi problemami w realizacji swych zamierzeń muszą się zmierzyć, jak planują swój dalszy rozwój i integrację, wreszcie – jakie wsparcie ze strony władz krajowych i europejskich byłoby pożądane, aby przyspieszyć budowanie prawdziwych Uniwersytetów Przyszłości.

Prowadzący: 

 • Prof. Stanisław Kistryn, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy w ramach Una Europa, b. prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

Mówcy:

 • Prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego (konsorcjum SEA-EU European University of the Seas)
 • Prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (konsorcjum EPICUR)
 • Dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, prorektor Uniwersytetu Opolskiego (konsorcjum FORTHEM)
 • Dr hab. Joanna Osiejewicz, prof. UW, pełnomocnik prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. współpracy międzynarodowej (konsorcjum 4EU+)

Komentarz:

 • Dr Anna Budzanowska, przewodnicząca Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju, MRPiT

17:15 – 17:30

przerwa kawowa

17:30 – 18:30

SESJA V – DYSKUSJA PANELOWA

Rola akredytacji międzynarodowych w zarządzaniu strategicznym polskimi uczelniami

W programie „Akredytacje zagraniczne” w ramach działania 3.3 „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego” programu POWER polskie uczelnie wystąpiły o ponad 200 akredytacji zagranicznych. Zgodnie z deklarowanymi opiniami rektorów akredytowanych uczelni, intencją nie jest jedynie zdobycie samego certyfikatu, ale przełożenie założeń akredytacji i kryteriów certyfikacyjnych na konkretny proces dynamicznego zarządzania zmianą w uczelniach. Celem sesji będzie prezentacja rozwiązań decyzyjnych w zakresie  akredytacji zagranicznych wdrożonych w wiodących polskich uczelniach. Zostaną zaprezentowane przykłady akredytacji programowych i instytucjonalnych i ich przełożenie na doskonalenie procesów zarządzania uczelniami w obszarze nauki, kształcenia i współpracy z otoczeniem, a także zmianami w tych obszarach.

Prowadzący: Prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej

Uczestnicy panelu:

 • Prof. Jarosław Górniak, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Prof. Marcin Moniuszko, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (tbc)

Dyskusja

18:30

Zakończenie pierwszego dnia obrad

18:30 – 19:30

Networking

19:30 – 22:00

Conference Dinner – Gala Nagrody „ELSEVIER Research Impact Leaders Awards”
Miejsce: hotel “Crowne Plaza” w Warszawie

PIĄTEK, 16 LIPCA 2021

09:30 – 10:00

poranna kawa

10:00 – 10:20

Wystąpienie wprowadzające

 • Alex Usher, Prezes Zarządu, Higher Education Strategy Associates: – Szkolnictwo wyższe na świecie – prognoza eksperta

10:20 – 11:30

SESJA PLENARNA VI (in English)

Rankingi międzynarodowe – metodologie bez tajemnic (część II)

Rankingi stwarzają uczelniom atrakcyjne możliwości międzynarodowego pozycjonowania się, określania pożądanych partnerów do współpracy i monitorowania wdrażanych reform. Wymaga to rozpoznania zalet i słabości poszczególnych metodologii rankingowych. Podczas sesji zaprezentowane zostaną „od kuchni”, przez ich autorów, uznane rankingi międzynarodowe (Ranking Szanghajski i U-Multirank) ze szczególnym uwzględnieniem obecności w nich polskich uczelni.

Prowadzący:

 • Justyna Kopańska, liderka Sekcji Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych, Politechnika Łódzka

Mówcy:

 • Lu Wang, Ranking Manager, ShanghaiRanking Consultancy (China): – Shanghai Rankings – new developments [online]
 • Gero Federkeil, U-Multirank Coordinator, Centre of Higher Education „CHE” (Germany): – U-Multirank – strategic positioning of universities – place of Poland
 • Mirko Degli Esposti, prorektor Uniwersytetu w Bolonii: – Włoskie uczelnie wobec rankingów światowych

Dyskusja

11:30– 12:00

przerwa kawowa

12:00 – 12:50

SESJA PLENARNA VII

Ewaluacja działalności naukowej w Polsce 2020 – teoria i praktyka

Prowadzący:

 • Dr Zygmunt Krasiński, doradca strategiczny Dyrektora NCBR

Mówcy:

 • Prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, profesor Politechniki Krakowskiej: – “Mapa drogowa” ewaluacji nauki w Polsce – pół roku przed startem (tbc)
 • Prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący KRPUT: – Ewaluacja – spojrzenie ze strony uczelni
 • Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego: – System Ewaluacji Dorobku Naukowego

12:50 – 13:05

Wystąpienie partnera konferencji

 • Sebastian Kawałko, Asseco Data System

13:05 – 13:20

Prezentacja Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich – EngiRank

 • Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

13:20 – 14:10

SESJA PLENARNA VIII

Zarządzanie obszarem kompetencji rankingowych na uczelniach – „dobre praktyki”, problemy, rekomendacje

Rankingi akademickie stały się trwałym elementem krajobrazu szkolnictwa wyższego, ale nie zawsze towarzyszą im rozwiązania organizacyjne i procedury zarządcze zapewniające właściwe miejsce w hierarchii działań uczelni. Podczas sesji przedstawione zostaną – z różnych perspektyw, od rektora do specjalisty operującego w dziedzinie rankingów – rozwiązania, które sprawdziły się na uczelniach uczestniczących w International Visibility Project. Ułatwi to uczestnikom konferencji wypracowanie efektywnych sposobów zarządzania tematyka rankingową w ich szkołach wyższych.

Prowadzący:

 • Dr Wojciech Marchwica, prof. UJ, koordynator Audytu Rankingowego Uczelni w ramach IntVP; pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mówcy (przedstawiciele uczelni uczestniczących w International Visibility Project)

 • Iryna Poniatowska, specjalistka ds. rankingów, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Łukasz Bogucki, prorektor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej.

14:10 – 14:30

Sesja końcowa

Rankingi a wyzwania stojące przed nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce

 • Prof. Michał Zasada, wiceprzewodniczący KRASP, rektor SGGW
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

14:30 – 15:15

Farewell sandwich lunch