Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 27-28 listopada 2017

Mówcy

Witold T. Bielecki

Prof. Witold T. Bielecki jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie ekonometrii (dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora w dziedzinie zarządzania uzyskał w 1981 r., a doktora habilitowanego w 1999 r.

Bezpośrednio po studiach podjął pracę na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z twórców Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, która w 1993 r. stała się założycielem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademii Leona Koźmińskiego), gdzie był członkiem ścisłego kierownictwa.

Od 2011 roku Profesor Witold T. Bielecki pełni funkcję Rektora Akademii Leona Koźmińskiego.

Jest członekiem zarządów m. in.: The European Fundation for Management Development (EFMD), Central and East European Management Development Association (CEEMAN), Euro*MBA.

Był czkonkiem komisji akredytującej: ABSEL, EQUIS i IQA.

Ponadto, jest członkiem takich organizacji naukowych jak International Simulation and Gaming Association (ISAGA),  Association for Business Simulation & Experimental Learning (ABSEL) oraz członkiem Rady Konsultacyjnej d. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Był członekiem rad nadzorczych m.in.: Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAiZ), Banku BGŻ S.A.

Profesor Witold T. Bielecki wykładał jako profesor wizytujący w uniwersytetach m. in.: USA, Wielkiej Brytanii, Białorusi i Ukrainie.

Jest autorem licznych prac naukowych w dziedzinie zarządzania zarówno w języku polskim jak i angielskim oraz twórcą gier komputerowych z dziedziny zarządzania. Kierował międzynarodowymi projektami badawczymi.

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Patroni i partnerzy