Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 27-28 listopada 2017

Program

Warszawa, 27-28 listopada 2017

Organizatorzy: KRASP, PKA, Fundacja Edukacyjna Perspektywy
Miejsce: hotel Novotel Warszawa Centrum

Program Ramowy

Poniedziałek, 27 listopada 2017

11:30 – 13:00

Rejestracja uczestników konferencji, powitalny bufet: kawa, napoje, kanapki
miejsce: hotel Novotel Warszawa Centrum

13:00 – 13:10

Uroczyste otwarcie konferencji

 • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej
 • Prof. dr hab. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”
13:10 – 13:30

Gość konferencji

 • Prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
13:30 – 14:30

Sesja plenarna I

Jak przyspieszyć rozwój uczelni - doświadczenia wdrażania "Excellence Initiatives" w innych krajach

Prowadzący: Prof. dr hab. Michał Kleiber, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, były prezes Polskiej Akademii Nauk

W wielu krajach zostały zainicjowane w ostatnich latach programy przyspieszenia rozwoju (akceleracji) grupy wybranych uczelni - znane pod nazwą "Excellence Initiatives". Podczas sesji zostaną przedstawione inicjatywy doskonałości wdrażane we Francji i Chinach. Omówione zostaną doświadczenia w zakresie wyboru uczelni uczestniczących w programach akceleracji, organizacji nadzoru nad programami oraz monitoringu ich realizacji.

Mówcy:

 • Farid Ouabdesselam, Director, Excellence Initiative Program, Investments for the Future and Competitiveness Division, French National Research Agency ANR (France): The French Excellence Initiative - Monitoring and Evaluation
 • Xuejun (Snow) Wang, Ranking Manager, Shanghai Ranking Consultancy (China): China's "The Double World-Class Project"

Dyskusja

14:30 – 15:00

przerwa kawowa, kanapki

15:00 – 15:40

Sesja plenarna II

Kształtowanie kultury jakości w badaniach naukowych

Prowadzący: Prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Doskonałości naukowej nie da się zadekretować. Można i trzeba natomiast dążyć do niej poprzez wprowadzenie projakościowych rozwiązań w finansowaniu nauki oraz wykształcenie w polskim środowisku naukowym kultury jakości. Podczas sesji zaprezentowany zostanie kontekst i osiągnięcia w zakresie kształtowania kultury jakości w Szwecji.

Zaproszeni mówcy:

 • Gunnar Öquist, Umea University (Szwecja): On the complementary role of universities and granting agencies for fostering more of breakthrough research

Dyskusja

15:40 – 16:40

Sesja plenarna III

Uniwersytety badawcze - czym są, jak je tworzyć, wyzwania w zakresie zarządzania badaniami

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski, przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, b. rektor-komendant WAT, b. dyrektor-założyciel NCBR 

Zapowiedź uruchomienia w Polsce "Inicjatywy doskonałości - Uczelnie badawcze" wzbudziła zrozumiałe zainteresowanie środowiska akademickiego. Podczas dyskusji panelowej zostanie podjęta próba omówienia specyfiki wymagań, jakim powinna odpowiadać uczelnia badawcza, a także możliwości wykreowania takich uczelni w Polsce, a także pożądanych "map drogowych" ich realizacji oraz związanych z tym kwestiom organizacyjnym i finansowym.

Wprowadzenie:

 • Prof. dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych, Uniwersytet Warszawski: Jak wyłaniać uniwersytety badawcze?
 • Prof. Jan Palmowski, Secretary General to the Guild of European Research Intensive Universities: Networks of research universities – benefits for the members

Komentarz:

 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej
 • Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, prorektor ds. nauki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dyskusja

16:40 – 17:00

przerwa kawowa

17:00 - 17:50

Sesja plenarna IV

W standardzie "Top-1000" - polskie uczelnie w rankingach międzynarodowych 2017

Wprowadzenie:

 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, wiceprezydent IREG Obsevatory on Academic Ranking and Excellence: Bliżej świata? - Polskie uczelnie w rankingach międzynarodowych 2017

Mówcy:

 • Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych: Rankingi budują wizerunek - strategia rankingowa Politechniki  Gdańskiej
 • Coen van der Krogt, Regional Solutions Director for Research Management, ELSEVIER: “And the winner is...”- “Jak moja publikacja wpływa na ranking mojej uczelni”
17:50 - 18:50

Sesja plenarna V

Jak mierzyć wybitność - uczelnie artystyczne a rankingi

Moderator: Prof. dr hab. Tomasz Szapiro, przewodniczący Komisji KRASP ds. Akredytacji i Rankingów, były rektor Szkoły Głównej Handlowej

Rankingi stały się trwałym elementem światowego systemu szkolnictwa wyższego, ale poszczególne dyscypliny nauki i sztuki wymagają różnych podejść metodologicznych, uwzględniających ich specyfikę. Podczas sesji zostaną przedyskutowane uwarunkowania związane z ocenianiem jakości uczelni artystycznych, a także wymogi stojące przed rankingami w tym obszarze.

Uczestnicy:

 • Prof. dr hab. Antoni Cygan, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych (KRUA)
 • Prof. dr hab. Klaudiusz Baran, rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
 • Prof. dr hab. Beata Laura Guczalska, prorektor Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.
 • Prof. dr hab. Tomasz Miczka, b. rektor Akademii Muzycznej w Katowicach, b. przewodniczący KRUA
 • Gero Federkeil, U-Multirank Coordinator, Centre of Higher Education (Germany): U-Multirank - Experiences in the evaluation of artistic schools

Dyskusja

18:50

Zakończenie pierwszego dnia obrad

18:50 - 19:30

Networking. Welcome drinks. Trio smyczkowe.

19:30 - 20:15

Gala Nagrody "ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2017"

Gospodarze Gali:

 • Tomasz Psonka - dyrektor regionalny ELSEVIER na Europę Wschodnią
 • Krzysztof Szymański - dyrektor ELSEVIER Polska
20:15 - 22:00

Conference Dinner
miejsce: hotel Novotel Warszawa Centrum

Wtorek, 28 listopada 2017

09:30 – 11:00

Sesja plenarna VI

Rankingi międzynarodowe bez tajemnic - szanse dla polskich uczelni

Prowadzący: Prof. dr hab. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP)

Publikacje wyników kolejnych rankingów międzynarodowych wywołują w Polsce emocje, w tym również krytykę pod adresem uczelni.  Choć pretensje są częściowe uzasadnione, to wiedza o "rankingowej kuchni" jest w Polsce niewielka. Podczas sesji zaprezentowane zostaną trzy uznane rankingi międzynarodowe, które uwzględniają również grupę polskich uczelni.

Mówcy:

 • Paul Wouters, Professor of Scientometrics, Director, Leiden University's Centre for Science and Technology Studies CWTS (The Netherlands): How to use the CWTS analysis and tools to identify university’s strong points in particular subject? A case of Polish universities.
 • Xuejun (Snow) Wang, Ranking Manager, Shanghai Ranking Consultancy (China): Shanghai Ranking - new developments
 • Gero Federkeil, U-Multirank Coordinator, Centre of Higher Education "CHE" (Germany): U-Multirank - strategic positioning of universities

Dyskusja

11:00 – 11:30

przerwa kawowa

11:30 - 12:45

Sesja plenarna VII

Rola akredytacji międzynarodowych w umacnianiu reputacji i postrzegalności (reputation and visibility) polskich uczelni

Prowadzący: Prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Międzynarodowe akredytacje potwierdzają wysoką jakość kształcenia i są silnym narzędziem budowania międzynarodowej reputacji uczelni i wydziału. Podczas sesji zaprezentowane będą prestiżowe systemy akredytacji w zakresie kształcenia menadżerskiego i inżynierskiego.

Mówcy:

 • Marine Condette, Manager, Accreditation and Member Services, EMEA / AACSB International (The Netherlands): AACSB Accreditation
 • Prof. Witold Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego: Co nam daje EQUIS
 • Denis McGrath, Vice-President, European Network for Accreditation of Engineering Education "ENAEE" (Brussels): EUR-ACE Engineering Accreditation
 • Prof. dr hab. Bohdan Macukow, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT: Akredytacje KAUT kluczem do międzynarodowej obecności

Dyskusja

12:45 - 14:00

Sesja plenarna VIII

Polska nauka i innowacyjność - w międzynarodowym otoczeniu gospodarczym

Prowadzący: Dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Unii Europejskiej "Horyzont 2020"

Celem reform w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0) jest zwiększenie innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki. Podczas sesji zostaną przedyskutowane kluczowe uwarunkowania wyzwania innowacyjnego stojącego przed polską gospodarką.

Zaproszeni:

 • Dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP: Polskie uczelnie a rankingi innowacyjności
 • Dr Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS): Innowacyjność nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
 • Dr Paweł Poszytek, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: Mierzenie zakresu i jakości współpracy gospodarczej pomiędzy uczelniami a biznesem - obszary analizy i proponowane wskaźniki

Dyskusja

14:00 – 14:30

Sesja końcowa

Rankingi a wyzwania rozwojowe stojące przed nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce

 • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
 • Prof. dr hab. Krzysztof Diks
 • Waldemar Siwiński
14:30 – 15:30

Farewell lunch

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Patroni i partnerzy