Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 27-28 listopada 2017

Mówcy

in alphabetical order / w kolejności alfabetycznej

Alicja Adamczak

Prezes urzędu patentowego RP. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik patentowy, radca prawny i pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej. Obroniła pracę doktorską nt. „Pełnomocnik w postępowaniu patentowym” oraz zdała egzamin sędziowski. Uzyskała uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego oraz zawodowego pełnomocnika przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

Czytaj więcej...

Witold T. Bielecki

Prof. Witold T. Bielecki jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie ekonometrii (dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora w dziedzinie zarządzania uzyskał w 1981 r., a doktora habilitowanego w 1999 r.

Czytaj więcej...

Marine Condette

The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Marine Condette is Manager, Accreditation and Member Services at AACSB International’s EMEA headquarters in The Netherlands.

Czytaj więcej...

Antoni Cygan

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, profesor zwyczajny sztuk plastycznych.  Urodzony w Zabrzu. Studia ukończył na Zamiejscowym Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom obronił w roku 1988 w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Tomasza Jury oraz w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja S. Kowalskiego. Od roku 1992 pracuje w macierzystej Uczelni, prowadząc Pracownię Rysunku dla studentów lat II-V

Czytaj więcej...

Krzysztof Diks

Od 2016 przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Profesor nauk matematycznych, matematyk i informatyk. Specjalizuje się w algorytmach i strukturach danych, obliczeniach równoległych i rozproszonych oraz w teorii grafów. Profesor zwyczajny i dyrektor Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Popularyzator informatyki i wychowawca wielu medalistów międzynarodowych olimpiad informatycznych.

Czytaj więcej...

Maciej Duszczyk

Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. naukowych. Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW, kierownik Zespołu Polityki Migracyjnej oraz członek Rad Naukowych Ośrodka Badań nad Migracjami oraz Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Członek, a pomiędzy październikiem 2015 i kwietniem 2016 przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej...

Gero Federkeil

Gero Federkeil, Manager in Charge of Rankings, CHE-Centre for Educational Development, Germany. Since 2000 he has been working at the CHE Centre for Higher Education Development as a project manager. His main fields of work are ranking, evaluation, quality management and performance indicators.

Czytaj więcej...

Beata Guczalska

Prorektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, prof. AST dr hab., teatrolog i krytyk teatralny. Wcześniej pełniła funkcję dziekana Wydziału Reżyserii Dramatu. Absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1998 na Wydziale Filologicznym UJ otrzymała stopień doktorski na podstawie pracy pt. Jerzy Jarocki – artysta teatru, promotorem pracy był profesor Emil Orzechowski.

Czytaj więcej...

Zygmunt Krasiński

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (Nihon University w Tokio). Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji, w tym w zarządzaniu portfelem projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE (łącznie ok. 100 projektów od 5PR do H2020).

Czytaj więcej...

Coen van der Krogt

Drs. Coen van der Krogt is Regional Director Research Intelligence at Elsevier, based in the Amsterdam headquarters. He leads an international sales and services team that focuses on understanding the vision and ambition of research institutions and government agencies, and advising and supporting them on further improving their research performance and realizing their future goals. The Elsevier Research Intelligence solutions to support strategic planning, research development and research management are Scopus (abstracts and citations database), SciVal (analytical solution) and Pure (research management system).

Stanisław Krawczyński

Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie (2004-2012 oraz od 2016), polski dyrygent, profesor sztuk muzycznych. Ukończył studia w krakowskiej PWSM w 1979 roku. Pełnił funkcję kierownika Chóru Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, a następnie Chóru Filharmonii Krakowskiej. Pod jego kierownictwem zespoły te występowały m.in. w Teatro alla Scala w Mediolanie, w Teatro Regio w Turynie, Academia di Santa Cecilia w Rzymie, sali koncertowej UNESCO w Paryżu, Beethovensaal w Stuttgarcie, Brucknerhaus w Linzu

Czytaj więcej...

Andrzej K. Koźmiński

Członek korespondent PAN, przez osiemnaście lat Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, obecnie jej Prezydent, Przewodniczący Rady Powierniczej ALK, Prezes Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A. Profesor nauk ekonomicznych specjalności „organizacja i zarządzanie” opublikował ponad 400 prac naukowych z tej dziedziny w wielu językach (głównie po polsku, angielsku i po francusku), w tym 47 książek. Szereg z nich było tłumaczonych. Visiting professor w wielu renomowanych uczelniach zagranicznych.

Czytaj więcej...

Bohdan Macukow

Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Kierownik Zakładu Systemów Przetwarzania Informacji na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Denis McGrath

Denis McGrath is a Chartered Engineer and graduated with a BE in Agricultural Engineering from University College, Dublin in 1967 and an MLitt (by research) on engineering education, from Trinity College, Dublin in 1995. He spent most of his career in engineering programme accreditation and was Registrar at Engineers Ireland for ten years before retiring in 2010. He is currently serving as Vice-President and a member of the Administrative Council of ENAEE. On behalf of ENAEE he has participated in the review of the engineering programme accreditation systems in Lithuania, Russia and Spain.

 

Tomasz Miczka

Tomasz Miczka, prof. zw. dr hab., rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach od 2008, polski muzyk, oboista, pedagog, nauczyciel akademicki, profesor sztuk muzycznych. Ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie oboju prof. Edwarda Mandery, oraz w klasie kameralnej prof. Andrzeja Janickiego.

Czytaj więcej...

Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego w latach 2012-2016. Ukończył studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. W 1992 roku przebywał na 6-cio miesięcznym stażu naukowym w Uniwersytecie Technicznym w Lyngby, Dania, a w roku 1993 przebywał na dwutygodniowym kursie NATO Advanced Study Institute on Computer Aided Analysis of Rigid and Flexible Mechanical Systems w Portugalii. W 1994 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, a rozprawę habilitacyjną także z wyróżnieniem obronił przed Radą Wydziału Mechanicznego Technologicznego w 2002 roku. W 2007 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych.

Czytaj więcej...

Jacek Namieśnik

Rektor Politechniki Gdańskie w kadencji 2016-2020. W latach 1990-1996 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, a w latach 1996-2002 i ponownie 2005-2012 dziekana tego wydziału. Od 1995 roku jest też kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej, która uzyskała status Centrum Doskonałości. Równocześnie z pełnieniem obowiązków Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik objął w kadencji 2016-2020 funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).

Czytaj więcej...

Wojciech Nowak

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Urodził się 21 września 1949 roku w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika. W 2003 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od 1999 do 2005 roku był prodziekanem Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. Studiów Klinicznych, a w latach 2005-2008 dziekanem tego wydziału.

Czytaj więcej...

Farid Ouabdesselam

Farid Ouabdesselam is a Professor of Computer Science who has been the Director of the Excellence Initiative Program at the French National Research Agency since 2013, on partial leave from Université Joseph Fourier in Grenoble (UJF). He is also the President of Université de Grenoble-Alpes technology transfer subsidiary, and Director of the Carnot Institute on Smart Systems and Software dedicated to joint research with companies. From 2007 through 2013, he had been the President of UJF and concurrently President of Université de Grenoble.

Czytaj więcej...

Gunnar Öquist

Current position: Professor Emeritus, Umeå University, SE-90187 Umeå, Sweden. Gunnar Öquist´s field of research is stress and adaptation mechanisms in photosynthesis with a particular emphasis on elucidating the physiological responses of photosynthesis under the combined conditions of low temperature and high light. He has worked with photosynthesis of overwintering evergreens, herbaceous plants, cynobacteria and algae under contrasting environmental conditions.

Czytaj więcej...

Jan Palmowski

Jan Palmowski is a Professor of Modern and Contemporary History, and currently serves as Secretary General to the Guild of European Research Intensive Universities. Before joining Warwick in 2013, he was at King’s College London, where he received the King’s College Teaching Award (2007).

Czytaj więcej...

Aleksy Pocztowski

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst i Volkswagen Stiftung.

Paweł Poszytek

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W latach 1998 - 2010 koordynator programu Lingua i European Language Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+). Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji.

Czytaj więcej...

Tomasz Psonka

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w szeroko rozumianej branży usług informacyjnych. Zdobywał doświadczenie na różnych stanowiskach, m.in. w takich firmach jak Konica Minolta, MathWorks (MATLAB, Simulink). Obecnie pracuje w Elsevier jako Dyrektor ds. Rozwiązań Badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pasjonuje go tematyka ewaluacji nauki na poziomie krajowym oraz zarządzanie informacją naukową. Lubi łączyć właściwe osoby i rowiązania oraz uruchamiać nieskończone pokłady kreatywności.

Dominik Rozkrut

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Dr Dominik Rozkrut specjalizuje się w dziedzinie statystyki i ekonometrii, a swoje zainteresowania badawcze skupia przede wszystkim na statystycznych metodach pomiaru nauki, techniki, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, statystyce transportu i gospodarki morskiej, wykorzystaniu metod klasyfikacji i analizy danych. Prowadzi aktywnie badania naukowe. W swoim dorobku ma blisko sto opublikowanych pozycji naukowych.

Czytaj więcej...

Waldemar Siwiński

Waldemar Siwinski, founder and president of the "Perspektywy" Education Foundation, Vice President of the IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Czytaj więcej...

Bogusław Smólski

Profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie elektroniki mikrofalowej, interferometrii, techniki mikrofalowej oraz techniki urządzeń radarowych. Generał brygady Wojska Polskiego, były komendant - rektor Wojskowej Akademii Technicznej, były pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN

Czytaj więcej...

Tomasz Szapiro

Profesor w Szkole Głównej Handlowej, Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytut Ekonometrii, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Były rektor SGH, Przewodniczący Senatu SGH. Wcześniej profesor w Instytucie Problemów Współczesnej Cywilizacji, Adjunct Professor of International Business Studies w Carlson School of Business Uniwersytetu Minnesoty w Minneapolis, USA.

Czytaj więcej...

Jan Szmidt

Od 2012 Rektor Politechniki Warszawskiej. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem za rozprawę "Właściwości elektrofizyczne warstw węglowych z azotku boru wytwarzanych metodą reaktywno-impulsowo-plazmową na podłożu krzemowym". Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 roku na podstawie monografii "Diamentopodobne warstwy węglowe wytwarzane metodami plazmowymi na potrzeby mikroelektroniki".

Czytaj więcej...

Łukasz Szumowski

Urodził się w Warszawie. Jest kardiologiem i profesorem nauk medycznych. Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Xuejun (Snow) Wang

Ranking Manager of Shanghai Ranking Consultancy. She obtained her Bachelor of Commerce (Major in Accounting and Finance) from the University of Auckland and her PhD in Accounting from Auckland University of Technology. Snow joint Shanghai Ranking in March 2016 and is now responsible for the development of all rankings at Shanghai Ranking.

Paul Wouters

Paul Wouters, Professor of Scientometrics, Director of Centre for Science and Technology Studies Leiden University (the Netherlands). Wouters is member of the editorial boards of Social Studies of Science, the Journal of the American Society for Information Science and Technology, Scholarly Communication, and Cybermetrics.

Czytaj więcej...

Maciej Żylicz

Studiował fizykę i biologię na Uniwersytecie Gdańskim. Habilitację i tytuł profesora uzyskał z zakresu biologii molekularnej i biochemii. W latach 1980-1999 nauczyciel akademicki UG (w tym w latach 1990-1993: prorektor ds. nauki), a w latach 1999-2005 - UW. W latach 1999-2016 pracownik naukowy Międzynarodowego  Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Od 2005 r. jest prezesem zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jego prace naukowe z zakresu białek szoku termicznego są szeroko cytowane (24 prace cytowane powyżej 100 razy).

Czytaj więcej...

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Patroni i partnerzy